Miljöpolicy

Miljöpolicy gällande för ChemGuard AB samt dess dotterföretag: Ytteknik QP3, Scandinovata, Medical Care System AB och Medical Care System A/S

För att åstadkomma så litet negativ miljöpåverkan ska vi aktivt bedriva vår verksamhet resurssnålt och energieffektivt.

 

Mål är att:

 • källsortera, hushålla med resurser och använda energi på ett ansvarsfullt sätt
 • målmedvetet arbeta för att minska bolagets miljöpåverkan
 • beakta miljöaspekten vid inköp av material och frakter och val av leverantörer
 • uppmuntra miljöbefrämjande åtgärder internt
 • uppmuntra miljöbefrämjande åtgärder externt
 • följa de lagar och förordningar som finns
 • prioritera material som kan återanvändas eller återvinnas
 • så långt som möjligt väga in hänsyn till miljön i beslut rörande bolagens framtida satsningar

 

Vi genomför detta genom att:

 • källsortera allt material som kan sorteras
 • återvinna och återanvända förpackningsmaterial
 • välja bort varor och material som innehåller särskilt farliga ämnen.
 • ersätta fysiska resor med digitala möten om möjligt
 • att välja tjänstebilar med så liten miljöpåverkan som möjligt
 • vi väljer bort att erbjuda processer och produkter med tvivelaktiga miljöegenskaper även om huvudleverantör/tillverkare anser det vara ok. Vi tar alltså detta produkt och processansvar ett steg längre i kedjan än vad huvudleverantören gör.
 • genom att erbjuda kunderna vår kompetens om miljö, teknik och funktion så minskar kundernas egna miljöpåverkan.
 • vårt dagliga arbete ger oss också möjlighet att hjälpa kunder att optimera sina egna processer. Detta ger kunden stora miljö och kvalitetsfördelar som:
  • längre processlivslängd, dvs lägre kemiförbrukning
  • lägre vattenförbrukning
  • lägre temperaturer via smarta processval
 • vår programvara QPS ChemGuard är kanske den enskilt största bidragsgivaren till kundens förbättrade miljö samt stabilare processkvalitet med optimerad vattenförbrukning. Ett måste för varje företag som har en uttalad miljö och kvalitetspolicy.

 

 

Arbetsmiljöpolicy

Målsättningen för företaget är att skapa en fysiskt och psykiskt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare.

På företaget behandlar vi människor med respekt. Vi väljer att lyfta varandra med positiv attityd.

Vi fokuserar också på det vi är bra på och ger positivt beröm till varandra. Negativa uppfattningar om varandra skapar inget välbefinnande. Ger vi mycket positiv feedback så skapar vi möjlighet för medarbetare att växa i sin roll vilket skapar ett företag som blir flexibelt och framgångsrikt.

Att känna motivation för sitt arbete och att man trivs på sin arbetsplats är grundläggande för god hälsa, därför ska alla medarbetare ges goda förutsättningar att:

 • känna till verksamhetens mål och vision
 • förstå sin uppgift och betydelsen av det egna arbetet
 • ta eget ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
 • utveckla sin och företagets kompetens

 

Vi arbetar med dessa mål genom att:

 • löpande informera kontinuerligt om företagets mål, resultat- och kundutveckling.
 • erbjuda subventionerad friskvård
 • erbjuda företagshälsovård som är anpassad för oss.
 • aktivt försöka hitta möjligheter för kompetensutveckling
 • genomföra trivselaktiviteter minst 2 gång per år
 • genomföra personliga utvecklingssamtal en ggr per år
 • investera i bra arbetsmiljö såsom rätt arbetsverktyg, ergonomiska arbetsplatser och smarta lösningar som underlättar det dagliga arbetet.

 

 

Sexuella trakasserier

En självklar utgångspunkt är att ingen ska utsättas för sexuella trakasserier. Det innefattar även att ingen ska behöva känna sig kränkt eller känna obehag på grund av uttalanden, bilder och text som finns anslagna eller är synliga i arbetslokalen.

Varje form av trakasserier ska omedelbart rapporteras till VD som agerar därefter.

 

Definition

Sexuella trakasserier är oönskat uppträdande av sexuell art eller annat uppträdande baserat på kön, som skadar kvinnors och mäns värdighet på arbetet.

Trakasserier kan innefatta ovälkommet fysiskt, verbalt eller icke verbalt uppträdande.

 

Exempel på åtgärder

 • samtliga arbetsplatser ska direkt rapportera till VD
 • att sprida information om företagets riktlinjer för handläggning av sexuella trakasserier
 • Vi har noll-tolerans till detta uppförande

 

 

 

Resepolicy

Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av företaget.

 

Syfte

Syftet är att alla tjänsteresor och transporter som görs av anställda bör göras med hänsyn till tillgänglighet, miljö, trafiksäkerhet och ekonomi. Tjänsteresor bör ske på ett så trafiksäkert och miljöanpassat sätt som möjligt.

 

Ansvar

Var och en har ansvar för att det egna resandet i tjänsten sker på ett ekonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt.

 

Därför ska

 • Samordning och samåkning ske – planera så att flera tjänsteärenden kan göras under samma resa och samåk när och om det är möjligt.
 • Biljetter bokas i tid – utnyttja rabatter som går att få.
 • Möten, kundbesök och andra arrangemang ska planeras i god tid med framförhållning.
 • Bilar/Hyrbilar vara säkra– bilen ska ha trepunktsbälten, huvudstöd, krockkuddar, ABS-bromsar, handsfree och godkända däck.
 • Förare köra trafiksäkert och miljöriktigt – föraren ska köra på ett trafiksäkert sätt och förutom att följa gällande trafikregler köra med en medveten försiktighet för att undvika olyckor.

 

 

Kundbesökpolicy / Säkerhet

Vi följer respektive regler hos kunden.

Om kundbesök inbegriper besök i verksamheten/produktion och eventuell kontakt med kemikalier så ska följande skyddsutrustning bäras av oss.

 

Detta gäller oansett vad kunden har för egna regler

 • Säkerhetsväst med vår logga på
 • Skyddsskor
 • Diphoterine

Vi är ju alla experter på kemiska säkerhet och både förstår risker och kan rekommendera kunder dom bästa lösningarna i varje enskilt fall.

 

 

Uppdatering

Denna miljöpolicy uppdateras årligen, om nödvändigt, i samband med styrelsemötet som en naturlig del av vårt fortsatta arbete.

Sävedalen, Sweden, 9 June 2021

Anders Åbrink
CEO